1270x720

1920×1080 là gì - Tìm hiểu các khái niệm về độ phân giải màn hình

1920×1080 là gì - Tìm hiểu các khái niệm về độ phân giải màn hình